fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

CATATHELASMA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

 

vydáva SMS s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied
registrované pod č. MK SR 2470/2001, ISSN 1335-7670

Periodikum Catathelasma je venované biodiverzite, taxonómii a ochrane húb. Rukopisy sú pred akceptovaním posudzované špecialistami v príslušnej problematike. Príspevky sa uverejňujú v angličtine so slovenským alebo českým súhrnom. Predkladajú sa formátované v MSWord podľa redakčných pokynov.

Zostavuje Pavel Lizoň (Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 842 23 Bratislava; fax 02/ 5477-1948, tel. 02/ 59426-108).

Obsah [v angličtine]
Súhrny [v slovenčine]
č. 1 (máj 2001)
č. 2 (december 2001)

Pripravujeme [obsah - v angličine]
č. 3 (2002)


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň