fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

CATATHELASMA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

 

CATATHELASMA č. 1, 2 (2001)
súhrny odborných príspevkov

 

Pavel Lizoň: Náramkovka cisárska - Catathelasma imperiale. Catathelasma (1): 3-5, 2001.

Náramkovka cisárska je ohrozeným druhom mykoflóry Slovenska a bola zahrnutá tak do červeného zoznamu makromycétov Slovenska, ako aj do zoznamu zákonom chránených rastlín a živočíchov. Jej ústup charakterizuje najmä výrazný pokles tvorby plodníc. Ako symbol ohrozenia slovenskej mykoflóry sme jej vedecké meno vybrali pre názov tohoto periodika a kresbu Aurela Dermeka pre logo Slovenskej mykologickej spoločnosti.

Vlk Valenta: Doplnky k mykoflóre Devínskej Kobyly. Catathelasma (1): 6-7, 2001.

Doplnené sú údaje o výskyte mikromycétov uverejnené v rokoch 1948-1951. Kučierka veľká - Sparassis crispa nebola doposiaľ zo skúmaného územia udávaná.

Ladislav Hagara: Rozšírenie korticioidných húb na Slovensku: Botryobasidium a príbuzné rody. Catathelasma (1): 8-21, 2001.

Súpis húb rodu Botryobasidium zahrnuje 221 nálezov a 9 nálezov druhov rodov Thanatephorus, Tofispora a Uthatobasidium. Všetky nálezy sú dokladované v herbári autora. V kolekcii sú dva nové druhy pre Európu: Tofispora repetospora (Drietoma) a Botryobasidium stigmatisporum (Budmerice). Zoznam doteraz uvádzaných európskych hostiteľských drevín či iných rastlín je obohatený o 38 nových hostiteľov.

Slavomír Adamčík: Merismodes fasciculatus na Slovensku. Catathelasma (1): 22-23, 2001.

Merismodes fasciculatus zbieraný v prírodnej rezervácii Mičol je novým druhom slovenskej mykoflóry.

Pavel Lizoň: Huby chránené v Slovenskej a Českej republike. Catathelasma (1): 24-26, 2001.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395 z r. 1995 je chránených 49 druhov a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93 z r. 1999 52 druhov húb - makromycétov.

Vladimír Antonín: Tři nové nálezy mycenoidních a marasmioidních druhů hub na Slovensku. Catathelasma (2): 3-11, 2001.

Tři druhy mycenoidních a marasmioidních hub, Hemimycena angustispora, Marasmius favrei a Xeromphalina fraxinophila, jsou nové proslovenskou mykofloru. První z nich byl nalezen při mykologickém výzkumu Belianských Tater v roce 1998, druhý v průběhu mykologických dnů v CHKO Horná Orava v roce 2000 a položka třetího z nich při revizi herbářového materiálu v herbáři botanického odd. Moravského zemského muzea v Brně.

Slavomír Adamčík: Taxony sekcie Russula sec. Xerampelinae na Slovensku. Catathelasma (2): 13-21, 2001.

V sekcii Russula sect. Xerampelinae sa na Slovensku rozlišuje 9 druhov. Kľúč na určovanie slovenských druhov je doplnený dátami o rozšíreni na Slovensku (doklady v BRA a SAV) a poznámkami o taxonómii a nomenklatúre.

Alexandra Šimonovičová a Miroslava Gódyová: Nové a vzácne mikromycéty pre Slovensko. Catathelasma (2): 23-24, 2001.

Doplnené sú údaje o výskyte mikromycétov uverejnené v rokoch 1948-1951. Kučierka veľká - Sparassis crispa nebola doposiaľ zo skúmaného územia udávaná. Mikromycéty sa izolovali zo zbierky umeleckých predmetov (textílie, plastiky z dreva a serpentínu) z rôznych častí Afrického kontinentu (Zimbabwe, Zaire, dolina Zambezi), ktorá je vo vlastníctve Slovenského národného múzea v Bratislave a zo steny miestnosti, kde bola zbierka umiestnená. Zbierka predmetov afrického primitívneho umenia bola sprístupnená v r. 1997 v historických priestoroch s nevhodnými mikroklimatickými podmienkami, dôsledkom čoho došlo k výraznej kontaminácii a poškodeniu predmetov mikroorganizmami, vrátane húb. Engyodontium album (Hyphomycetes) a Myxotrichum deflexum (Ascomycota) sú nové druhy pre Slovensko a Syncephalastrum racemosum (Zygomycota) je vzácny druh.

Pavel Lizoň: Červený zoznam húb Slovenska. Catathelasma (2): 25-33, 2001.

Tretie vydanie zoznamu ohrozených húb Slovenska zahrnuje viac ako 300 húb.


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň