fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SPRAVODAJCA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

 

AUTORSKÝ REGISTER

Adamčík, S.Ľahko rozlíšiteľné druhy plávok, 24: 7
Adamčík, S. Russula erythropoda a príbuzné taxóny na Slovensku, 26: 22
Adamčík, S., V. Kučera, P. Lizoň, J. Ripka a S. Ripková Stav výskumu mykoflóry makromycétov na Slovensku, 27: 4
Adamčík, S. pozri Ripková ai.
Adamčíková, K. pozri Juhásová ai.
Bacigálová, K. Nové poznatky o biodiverzite druhov čeľade Taphrinaceae, 27: 14
Bátora, I. Príručka o otravách hubami , 25: 19
Bernadovičová, S. pozri Ivanová ai.
Ďuriač, J. Ďalšie náleziská hríbovníka jelšového, 25: 9
Fellner, R. pozri Landa a Fellner
Gáper, J. Niektoré nové poznatky o rozšírení synantropných trúdnikov v urbánnom prostredí Slovenska, 27: 15
Gáperová, S. a E. Krátka História a ďalšie perspektívy databanky trúdnikov na Slovensku, 27: 15
Gódyová, M. pozri Šimonovičová a Gódyová
Hagara, L. Ing. Milan Babej (6. júna 1934 - 20. októbra 1999), 24: 20
Hagara, L. Hubárske krížovky, 25: 2
Hagara, L. Stretnutie slovenských a českých mykológov, 25: 13
Hagara, L. Nový mykorízový partner vločnice agátovej, 26: 3
Hagara, L. Galeropsis lateritia – zriedkavý druh, 26: 21
Hagara, L. Nové korticioidné huby pre strednú Európu, 27: 16
Hagara, L. a P. Lizoň. Pastrapačka Kunzeova v Bielych Karpatoch, 26: 7
Ivanová, H., G. Juhásová a S. Bernadovičová Parazitické mikroskopické huby na okrasných drevinách, 27: 13
Jančovičová, S. Verpa conica na Slovensku, 26: 21
Janitor, A. Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV, 24: 3
Janitor, A. Spomienka na Igora Fábryho, 24: 17
Janitor, A. Ing. Cyprán Paulech, CSc. už nie je medzi nami, 25: 23
Janitor, A. Spomíname na kolegov a priateľov, 25: 25
Janitor, A. Laudatio na Ing. Karola Vaníka, CSc., 26: 17
Juhásová, G. pozri Ivanová ai.
Juhásová, G., K. Adamčíková a M. Kobza Výsledky štúdia Cryphonectria parasitica na Slovensku, 27: 13
Kautman, V. Nové poznatky o výskyte žezloviek (Cordyceps) na Slovensku, 27: 15
Kautmanová, I. 8. mykologické dni na Orave, 25: 12
Kautmanová, I. 23. bratislavská výstava húb, 25: 21
Kautmanová, I. 20. európske dni pavučinovcov v Le Pradet, 25: 22
Kautmanová, I. Záver hubárskej sezóny, 26: 20
Kautmanová, I. Hygrocybe calyptraeformis a Hygrocybe spadicea na Slovensku, 26: 22
Kautmanová, I. Zriedkavé lúčnice (Hygrocybe) z Bielych Karpát, 27: 16
Kobza, M. pozri Juhásová ai.
Krátka, E. pozri Gáperová a Krátka
Kučera,V. Nie je Trichoglossum ako Trichoglossum, 27: 14
Kučera, V. Použitie numerických metód pri hodnotení taxónov rodu Ascocoryne, 26: 21
Kučera,V. pozri Adamčík ai.
Kučera,V. pozri Ripková a Kučera
Kučera,V. pozri Ripková ai.
Kunová, Z. pozri Piecková a Kunová
Landa, J. a R. Fellner Poznámky k rozšíření některých druhů rodu Laccaria na Slovensku, 26: 22
Lizoň, P. Krásnopórovec orgovánový, 25: 3
Lizoň, P. Mapovanie európskych makromycétov, 25: 3
Lizoň, P. Nové makromycéty a iné vzácnosti, Zoznam húb Slovenska, 25: 6
Lizoň, P. Zoznam húb Slovenska, 25: 6
Lizoň, P. Potravinový kódex Slovenskej republiky, 25: 7
Lizoň, P. Huby na sieti Internetu 3, 25: 9
Lizoň, P. 7. medzinárodný mykologický kongres, 25: 10
Lizoň, P. Slovenský preklad Kódu botanickej nomenklatúry, 25: 16
Lizoň, P. Výbor spoločnosti informuje, 25: 20
Lizoň, P. Najväčší fotografický atlas húb, 25: 27
Lizoň, P. Novelizácia vyhlášky 93/1999 o ochrane rastlín a živočíchov, 26: 9
Lizoň, P. Červený zoznam húb Slovenska, 26: 10
Lizoň, P. Dátabázy a poznanie biodiverzity, 26: 21
Lizoň, P. Bernská konvencia o ochrane voľne žijúcich organizmov a ohrozené huby, 27: 16
Lizoň, P. a M. Vozárová Mykologické dni na Slovensku, 24: 25
Lizoň, P. pozri Adamčík ai.
Lizoň, P. pozri Hagara a Lizoň
Lizoň, P. pozri Ripková a Lizoň
Mauritzová, S. Ladzany opäť nesklamali, 24: 6
Mereďa, P. Hríbnik jelšový v Malých Karpatoch, 26: 5
Mlynarčík, D. Huby sa dajú predávať aj inak, 26: 13
Pastirčáková, K. Chemické analýzy plodníc jedlých húb, 25: 9
Piecková, E. Laboratórium mykológie životného prostredia, 25: 11
Piecková, E. a Z. Kunová Mikromycéty rodu Chaetomium vo vnútornom prostredí, 27: 13
Procházka, M. Čo nám prezrádzajú vedecké mená húb 15., 24: 21
Procházka, M. Čo nám prezrádzajú vedecké mená húb, 18. časť, 25: 17
red. Huby opísané zo Slovenska, 24: 27
red. 21. dni Európskej asociácie pre pavučinovce, 25: 2
red. Staronový Spravodajca, 24: 28
red. Európsky výbor pre ochranu húb, 25: 4
red. Dohovor o biologickej diverzite, 25: 8
red. Huby opäť na známkach, 25: 10
red. Ochrana húb a Bernská konvencia, 25: 11
red. Huby na sieti Internetu 1, 25: 14
red. Mykologické spoločnosti 1, 25: 15
red. Adresár Slovenskej mykologickej spoločnosti, 25: 20
red. Stanovy Slovenskej mykologickej spoločnosti, 25: 22
red. Revolúcia v taxonómii hnojníkov, 25: 27
red. Je čírovka zelenkastá jedovatá?, 25: 27
red. Hadovka hadriánova, 26: 5
red. Huby v Bernskej konvencii, 26: 10
red. Naše rôsolovky, 26: 11
red. Burza, 26: 12
red. Huby na sieti Internetu 2, 26: 16
red. Súhrny referátov prednesených na seminári Biodiverzita húb Slovenska 1, 26: 21
Ripka, J. pozri Adamčík ai.
Ripková, S. a P. Lizoň. Výbor spoločnosti informuje, 26: 19
Ripková, S. a V. Kučera Mykofloristický kurz, 25: 17
Ripková, S., S. Adamčík a V. Kučera Mykofloristický výskum vo Vihorlatských vrchoch, 27: 16
Ripková, S. pozri Adamčík ai.
Šimonovičová, A. a M. Gódyová Nové a vzácne mikromycéty pre Slovensko, 26: 21
Valenta, V. Mrežovka Archerova pri Vyhniach, 25: 5
Vozárová, M., pozri Lizoň a Vozárová

 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň